X
تبلیغات
بازی تراوین
شنبه 22 فروردین‌ماه سال 1388

۱
مقدمه

ریاضی زبانیست که خدا با آن جهان را به رشته تحریر درآورد۰

گالیله (میلادى ۱۵۶۴-۱۶۴۲)

در زندگى هرانسان اندیشمند زمانى فرامیرسد که دربارهٔ خلقت خود ،هرچه که در پیرامون خود میبیند و وجود خالق تعمق کند. تأمل انسان دربارەً مبداء و هدف وجود خود امرى کاملا طبیعیست. براى برخى، آنچه که مذهب موروثیشان به آنها آموخته است کافیست، درحالیکه، عدەاىدیگر ممکن است بافرضیهء تکامل انواع (درحد بوجود آمدن خودبخودى شرایط کافى شروع حیات در روى کرەً زمین)، خود را راضى کنند. اما عدەً زیادى از مردم، منجمله معتقدان مذهبى و طرفداران فرضیه هاى علمى (حتى شاید بطور ناخودآگاە) به توجیهاتى از این قبیل مشکوک هستند. ولى تعداد قابل ملاحظه اى از این افراد تابع اکثریت بودە و سوً۱لات بى پاسخ و تردیدهاى سرکوب شدەً خود را نادیدە میگیرند. فقط عدەً بسیار کمى مصرانه به جستجوى حقیقت و یافتن جواب براى این سوًالات دیرینه میپردازند.

براى خیلیها، بواسطهء نظم و ترتیب مشهود و هماهنگى و طرح دقیق جهان پیرامون، احتمال قبول فرضیه تکامل خودبخودى انواع کاملا منتفى است. و این عدە دراین باور پروفسورادوین کانکلین شریک هستند که احتمال شروع حیات بصورت تصادفى قابل مقایسه با احتمال چاپ شدن یک لغتنامه کامل در اثرا نفجار در یک چاپخانه است. اما همین عده، هنگامی که به باورهاى مذهبى مرسوم مراجعه میکنند، اکثر سوًالات خود رابىجواب مییابند. مضاف براینکه در تعدد چنین بینشهایى که هر یک مدعى بلامنازع درانحصار داشتن حقیقت است، دچار سردرگمى بیشترى میشوند. تمام مذاهب رایج امروزەً دنیا (بعوض آنکه ارائه گر حقایقى باشند که خمیرمایهء پیغام شان است) تبدیل به مجموعه هایى از رسم ورسوم و فرقه هاى سنتى شدەاند و با گذشت زمان پیغام اولیهً خود را از دست دادەاند. چنین فساد در ادیان بواسطهً خودخواهى و نوآورى انسانهاى سودجو و قدرت طلب اتفاق افتاد وبه این واسطه، کسانى که قصد بازگشت و باز نگرى به مبانى و اصول دین خود را دارند، در تضاد باشیوهً حاکم بر اجتماع قرار میگیرند.

بسیارى از ما باور داریم که با دیدن معجزەاى ازقبیل آنچه که بوسیلهء موسى و عیسى ارائه شد، جواب سوألهائى که در مورد وجود خدا در ذهن داریم را خواهیم گرفت، در عین حال ممکن است چنین احساس کنیم که چون خداوند در زمان حاضر معجزات را آشکار نمیکند، پس ما مورد بیعدالتى واقع شدەایم! اما، از شوخى گذشته ، در دنیاى امروزى، با وجود اکتشافات علمى و پیشرفتهاى پزشکى، چه کسى به واسطهء معجزات قدیمى مانند شفاى مریضان و زندە کردن مردگان خدا را باور کردە و ایمان میاورد؟ منطقى تر بنظر میرسد که خداوند، معجزەاى که هماهنگى بیشترى با سطح فکر و شیوەء زندگى مردم کنونى داشته باشد، بفرستد.

فقدان معجزەء مدرن، با این باور که خدا، خردمندترین است، مغایرت دارد؛ بعلاوە این شبهه را بوجود مىآورد که او قادر به همپائى با سطح بالاى فکرى ما نیست! آیا خداوند فقط قادر به تولید معجزات براى موجودات سادە ذهن میباشد؟ آیا او، فقط معجزاتش را به عدەء معدودى از نسلهاى پیشین ارائه کرد ـباوجود آنکه نسل ما از نسلهاى گذشته به مراتب پر جمعیت تر است، و نسلهاى آیندە، کثیرتر هم خواهند بود؟

ما در عصر علم و کامپیوتر زندگى میکنیم و خود را موجودات با هوشى مىانگاریم که تا اثبات امرى را نبینیم، آنرا نمیپذیریم، درعین حال، شگفت انگیز است که بسیارى از مقولات را که با عقل هم جور در نمىآیند، صرفاً بر پایه ایمان، بى چون و چرا میپذیریم۰ ما بخود میبالیم که بیشتر از پیشینیان خود در زمینهء علم و صنعت آگاهى داریم و دستاوردهاى خود را در این زمینه ها، بدون هیچ شک و تأملى، بهتر از آنچه که پیشینیان بجا گذاشته اند میدانیم؛ اما، در قبول کورکورانهء باورهاى مذهبى آنها، هیچ ابائى به خود راە نمیدهیم ـ حتى اگر این بدان معنى باشد که مراسم و سنتهائى را ارج بگذاریم که ایمان چندانى بدانها نداریم۰

هدف اصلى این کتاب، معرفى یک سیستم ریاضى است که توسط خداوند در یکى از کتابهاى آسمانى کارگزارى شدەاست، این سیستم ریاضى چنان در تار و پود این کتاب آسمانى تنیدە شدە است که احتمال تصادفى بودن آن، یا ساختهء دست بشر بودنش محال است، و به آسمانى بودن آن گواهى میدهد؛ این سیستم ریاضى، اخیراً بدنبال تجزیه و تحلیل متن زبان اصلى این کتاب بتوسط کامپیوتر آشکار شد؛ این خبر بسیار خوبى است براى کسانى که میخواهند از اعتقاد کورکورانه پرهیز کردە و ایمان خود را به خدا استحکام بخشند؛ تصویر روشنى که از این اثبات قابل لمس و این کتاب آسمانى بدست مىآید، مٶید آنست که تنها یک خداى واحد ، لایزال، آگاە و مهربان وجود دارد؛ یک خدا که در کنترل کامل کوچکترین جزئیات امور آسمانهاست و میتواند خود را براى همه آشکار سازد


۲
‍کتابى منحصر بفرد

امروزه، کتب مقدس متعددى(از جمله تورات یهودیان، انجیل مسیحیان، گیتاى هندوها، وغیرە) را میتوان یافت که با بررسى دقیق آنها آشکار میشود که همگى برگردان از متن هاى اصلى بودە و متن اولیه شان، بطور کامل در دسترس نیست؛ تنها کتاب آسمانى که به صورت اولیه و به زبان اصلى موجود است، قرآن میباشد؛ قرآن، دین تسلیم به خداى یگانه را مىآموزد و گواهى میدهد که آخرین کتاب مقدس بودە و پس از آن کتاب آسمانى دیگرى نخواهد آمد. یک نکته مهم در رابطه با قرآن این است که میتوان ریشه الهى آنرا بوسیلهء یک سیستم ریاضى که در بطن آن نهفته است ثابت کرد

اگرچه قرآن به ما مىآموزد که کتابیست براى همه عصرها و همه نسلها، اما بسیارى از مردم جهان آنرا فقط بعنوان کتاب آسمانى مسلمانها و دین اسلام میشناسند. این اساساً بدان خاطر است که اسلامى که در بین مسلمانان امروزى در سراسر دنیا رواج دارد با آنچه که قرآن به ما مىآموزد مغایرت کلى دارد. دین حقیقى اسلام در زیر انبوە بدعتها و سنتهائى که بجهت منافع سیاسى و مادى بدان افزودە شدەاند، مدفون شده است. آنچه که دنیاى غرب بعنوان اسلام میشناسد، چیزى بجز این اضافات و خرافات که به عنوان دین به آنها معرفى شدە، نیست. آموزش قرآنى با این مقوله کاملاً مغایرت دارد. مثال خوبى براى درک این موضوع اینستکه در عوض نگاە کردن در آئینه، به پشت آن نگاە کنیم، در اینصورت بهیچ وجه هدف اصلى حاصل نمیشود

کتاب آسمانى بدون مهملات

قرآن آشکارا به تمام وظایف دینى و راهنمائى هاى مربوط به دین اسلام اشارە میکند. پیام آن اتحاد جهانى همه مردم زیر چتر یک خداى واحد آفرینندە میباشد، به همه مردم از ادیان مختلف احترام میگذارد، و رستگارى آنها را به شرط اینکه پرهیزکارى پیشه کنند، تضمین میکند. این بینش جهان شمول قرآنى، در آیهء زیر به وضوح مشاهدە میشود: مسلماً، کسانى که ایمان دارند، کسانى که یهودى هستند، مسیحیان، و تازە کیشان؛ هر کسى که به خدا ایمان داشته باشد، و به روز آخر ایمان داشته باشد، وپرهیزکار باشد، پاداش خویش را از پروردگارشان دریافت خواهند داشت؛ آنها نه از چیزى بترسند، ونه غمى خواهند داشت

مسلماً، کسانی که ایمان دارند، کسانی که یهودی هستند، مسیحیان، و تازه به دین گرویدگان؛ هر کس که (۱) به خدا ایمان دارد، و (۲) به روز آخر ایمان دارد، و(۳) زندگی پرهیزکارانه در پیش مى گیرد، پاداش خود را از جانب پروردگار خود دریافت خواهند کرد. ایشان نه از چیزی بترسند، و نه اندوهگین خواهند شد.

‌‌‌کلمه اسلام از ریشه عربی سلم گرفته شدە که برخى از معانى آن، صلح، خلوص، تسلیم و اطاعت است‌از‌لحاظ دینی لغت اسلام در قرآن‌به معنی تسلیم کامل به خدا و اختصاص دادن پرستش به تنها او میباشد. به همین ترتیب لغت مسلمان به کسی اطلاق میشود که تسلیم کامل اراده خداوند است و پرستش خود را به تنها او اختصاص میدهد. از لحاظ قرآن ابراهیم،‌ موسی، عیسی، محمد، و تمام رسولان و پیغمبران و همچنین پیروان حقیقی آنها، تسلیم شده (مسلمان)‌ محسوب میشوند. در نتیجه، با وجود آنکه هر گروه دینی اعمال خود را دارد، یهودی تسلیم شده، مسیحی تسلیم شده، مسلمان تسلیم شده و غیره وجود دارند. از کتب آسمانی می آموزیم که نزد خدا فقط یک دین پذیرفته می شود، و آنهم اختصاص کامل پرستش به خدای واحد می باشد. این اولین دستور در تورات (عهد عتیق)، انجیل (عهد جدید)، و قرآن (آخرین کتاب آسمانی) می باشد‌

اطلاعات اولیه

قرآن شامل ۱۱۴ سوره می باشد . زبان اصلی آن عرتی است و کوتاهترین سوره آن شامل ۳ آیه است و بلندترین سوره ۲۸۶ آیه دارد . سوره های اولیه از لحاظ تعداد آیات طولانی ترند و به استثناء سوره اول هر چه به آخر کتاب نزدیکتر می شود ، سوره ها کوتاهتر می شوند . جدول یک (۱) لیست اساسی ۱۱۴ سوره و تعداد آیات آنها را نشان می دهد .

جدول ۱

شماره سوره

نام سوره

تعداد آیات

۱

کلید (الفاتحه)

۷

۲

ماده گاو (البقره)

۲۸۶

۳

عمرانیان (آل عمران)

۲۰۰

۴

زنان (النساء)

۱۷۶

۵

ضیافت (المائده)

۱۲۰

۶

چارپایان (الانعام)

۱۶۵

۷

برزخ (الأعراف)

۲۰۶

۸

غنایم جنگی (الانفال)

۷۵

۹

اتمام حجت ( بَرَأ)

۱۲۷

۱۰

یونس (یونس)

۱۰۹

۱۱

هود (هود)

۱۲۳

۱۲

یوسف (یوسُف)

۱۱۱

۱۳

رعد (الرّعد)

۴۳

۱۴

ابراهیم (إبراهیم)

۵۲

۱۵

وادی حجر (الحَجَر)

۹۹

۱۶

زنبور (النحل)

۱۲۸

۱۷

فرزندان اسراییل (بنى إسراییل)

۱۱۱

۱۸

غار (الکهف)

۱۱۰

۱۹

مریم (مریَم)

۹۸

۲۰

طا ها (طه)

۱۳۵

۲۱

پیامبران (الأنبیاء)

۱۱۲

۲۲

حج (الحج)

۷۸

۲۳

مؤمنان (المؤمنون)

۱۱۸

۲۴

نور (النّور)

۶۴

۲۵

کتاب قانون (الفرقان)

۷۷

۲۶

شاعران (الشعراء)

۲۲۷

۲۷

مورچه (النمل)

۹۳

۲۸

تاریخ (القصص)

۸۸

۲۹

عنکبوت (العنکبوت)

۶۹

۳۰

رومیان (الروم)

۶۰

۳۱

لقمان (لُقمان)

۳۴

۳۲

سجده (السجدة)

۳۰

۳۳

گروه ها (الأحزاب)

۷۳

۳۴

سبا (سبأ)

۵۴

۳۵

آغازکننده (فاطر)

۴۵

۳۶

ی.س (یس)

۸۳

۳۷

تنظیم کنندگان (الصافات)

۱۸۲

۳۸

ص (ص)

۸۸

شماره سوره

نام سوره

تعداد آیات

۳۹

فوج فوج (الزمر)

۷۵

۴۰

عفوکننده (غافر)

۸۵

۴۱

جزئیات کامل (فصلت)

۵۴

۴۲

مشورت (الشورى)

۵۳

۴۳

تزیینات (الزخرف)

۸۹

۴۴

دود (الدخان)

۵۹

۴۵

زانوزدن (الجاثیه)

۳۷

۴۶

تپه های شنی (الأحقاف)

۳۵

۴۷

محمد (محمّد)

۳۸

۴۸

پیروزی (الفتح)

۲۹

۴۹

دیوارها (الحجرات)

۱۸

۵۰

ق (ق)

۴۵

۵۱

حرکت دهندگان بادها (الذاریات)

۶۰

۵۲

کوه سینا (الطور)

۴۹

۵۳

ستارگان (النجم)

۶۲

۵۴

ماه (القمر)

۵۵

۵۵

بخشنده ترین (الرحمن)

۷۸

۵۶

اجتناب ناپذیر (الواقعه)

۹۶

۵۷

آهن (الحدید)

۲۹

۵۸

مناظره (المجادله)

۲۲

۵۹

خروج دسته جمعی(الحشر)

۲۴

۶۰

آزمایش (الممتحنه)

۱۳

۶۱

صف (الصف)

۱۴

۶۲

جمعه (الجمعة)

۱۱

۶۳

منافقان (المنافقون)

۱۱

۶۴

سرزنش دوجانبه (التغابن)

۱۸

۶۵

طلاق (الطلاق)

۱۲

۶۶

تحریم (التحریم)

۱۲

۶۷

سلطنت (الملک)

۳۰

۶۸

قلم (القلم)

۵۲

۶۹

غیر قابل بحث (الحاقه)

۵۲

۷۰

عرش اعلا (المعارج)

۴۴

۷۱

نوح (نوح)

۲۸

۷۲

جنیان (الجن)

۲۸

۷۳

جامه به خود پیچیده (المزمل)

۲۰

۷۴

راز نهفته (المدثر)

۵۶

۷۵

قیامت (القیامه)

۴۰

۷۶

انسان (الإنسان)

۳۱

شماره سوره

نام سوره

تعداد آیات

۷۷

فرستاده شدگان (المرسلات)

۵۰

۷۸

رویداد (النبأ)

۴۰

۷۹

ربایندگان (النازعات)

۴۶

۸۰

چهره درهم کشید (عبس)

۴۲

۸۱

غلتان (التکویر)

۲۹

۸۲

متلاشی شدن (الإنفطار)

۱۹

۸۳

متقلبان (المطففین)

۳۶

۸۴

گسیختن (الإنشقاق)

۲۵

۸۵

کهکشان ها (البروج)

۲۲

۸۶

ستارهٔ درخشان (الطارق)

۱۷

۸۷

بلندمرتبه ترین (الأعلى)

۱۹

۸۸

در برگیرنده (الغاشیه)

۲۶

۸۹

فجر (الفجر)

۳۰

۹۰

شهر (البلد)

۲۰

۹۱

خورشید (الشمس)

۱۵

۹۲

شب (اللیل)

۲۱

۹۳

پیش از ظهر (الضحى)

۱۱

۹۴

خونسردی (الشرح)

۸

۹۵

انجیر (التین)

۸

۹۶

رویان معلق (العلق)

۱۹

۹۷

سرنوشت (القدر)

۵

۹۸

مدرک (البینه)

۸

۹۹

زلزله (الزلزله)

۸

۱۰۰

تاخت کنندگان (العادیات)

۱۱

۱۰۱

تکان دهنده (القارعه)

۱۱

۱۰۲

مال اندوزی (التکاثر)

۸

۱۰۳

بعد از ظهر (العصر)

۳

۱۰۴

غیبت کننده (الهمزه)

۹

۱۰۵

فیل (الفیل)

۵

۱۰۶

قبیلهٔ قریش (قریش)

۴

۱۰۷

انفاق (الماعون)

۷

۱۰۸

نعمات (الکوثر)

۳

۱۰۹

کافران (الکافرون)

۶

۱۱۰

پیروزی (النصر)

۳

۱۱۱

خارها (المسد)

۵

۱۱۲

مطلق (الإخلاص)

۴

۱۱۳

سپیده دم (الفلق)

۵

۱۱۴

مردم (الناس)

۶

قرآن از این چند لحاظ منحصر به فرد است :‌ ۱ـ برخی از سوره های آن بایک حرف یا مجموعهای از چند حرف بحای یک جمله با معنا آغاز می شود که به این حروف ‍‍‍‍‍‍پاراف اطلاق می شود و در سر تاسر اسن جزوء به سورهایی که با این حروف آغاز می شوند بعنوان سوره های پاراف دار اشاره خواهد شد

در قرآن ۲۹ سوره پاراف دار وجود دارد . این سوره ها هیچ ترتیب خاصی ندارند . اولین سوره پاراف دار سوره ۲ و آخرین آخرین آنها سوره ۶۸ است . برخی از این سوره ها شامل پاراف های مشابه و یا زیر مجموعه پارافی از سورههای دیگر است کلا ۱۴ مجموعه پاراعی مختلف که از ۱۴ حرف عربی تشکیل شده اند وجود دارند . جدول ۲ لیست این ۲۹ سوره پاراف دار را با پاراف های مربوطه نشان می دهد .

جدول ۲

شماره سوره

نام سوره

حروف مقطعه

ترتیب نزول آیات

تعداد آیات

۲

ماده گاو (البقره)

ا. ل. م.

۸۷

۲۸۶

۳

عمرانیان (آل عمران)

ا. ل. م.

۸۹

۲۰۰

۷

برزخ (الأعراف)

ا. ل. م. ص.

۳۹

۲۰۶

۱۰

یونس (یونس)

ا. ل. ر.

۵۱

۱۰۹

۱۱

هود (هود)

ا. ل. ر.

۵۲

۱۲۳

۱۲

یوسف (یوسُف)

ا. ل. ر.

۵۳

۱۱۱

۱۳

رعد (الرّعد)

ا. ل. م. ر.

۹۶

۴۳

۱۴

ابراهیم (إبراهیم)

ا. ل. ر.

۷۲

۵۲

۱۵

وادی حجر (الحَجَر)

ا. ل. ر.

۵۴

۹۹

۱۹

مریم (مریَم)

ک. ه. ی. ع. ص.

۴۴

۹۸

۲۰

طا ها (طه)

ط. ه.

۴۵

۱۳۵

۲۶

شاعران (الشعراء)

ط. س. م.

۴۷

۲۲۷

۲۷

مورچه (النمل)

ط. س.

۴۸

۹۳

۲۸

تاریخ (القصص)

ط. س. م.

۴۹

۸۸

۲۹

عنکبوت (العنکبوت)

ا. ل. م.

۸۵

۶۹

۳۰

رومیان (الروم)

ا. ل. م.

۸۴

۶۰

۳۱

لقمان (لُقمان)

ا. ل. م.

۵۷

۳۴

۳۲

سجده (السجدة)

ا. ل. م.

۷۵

۳۰

۳۶

ی.س (یس)

ی. س.

۴۱

۸۳

۳۸

ص (ص)

ص

۳۸

۸۸

۴۰

عفوکننده (غافر)

ح. م.

۶۰

۸۵

۴۱

جزئیات کامل (فصلت)

ح. م.

۶۱

۵۴

۴۲

مشورت (الشورى)

ح. م. ع. س. ق.

۶۲

۵۳

۴۳

تزیینات (الزخرف)

ح. م.

۶۳

۸۹

۴۴

دود (الدخان)

ح. م.

۶۴

۵۹

۴۵

زانوزدن (الجاثیه)

ح. م.

۶۵

۳۷

۴۶

تپه های شنی (الأحقاف)

ح. م.

۶۶

۳۵

۵۰

ق (ق)

ق.

۳۴

۴۵

۶۸

قلم (القلم)

ن.

۲

۵۲

از زمان نزول قرآن محققین بسیاری سعی کردند که راز ‍‍پارافهای قرآنی را کشف کنند اما تلاش آنها بی نتیجه ماند . با این حال اهمیت آنها تا سالهای اخیر هنوز بصورت رازی پنهان باقی ماند .

کشف سیستم ریاضی

یک بیوشیمیست آمریکایی ، مصرالاصل ویک محقق مسلمان ، به نام دکتر رشاد خلیفه در اوایل دهه ۱۹۷۰ شروع به ترجمه قرآن به زبان انگلیسی کرد . او مصمم بود که توضیح برای پارافهای اسرار آمیز قرآنی پیدا کند . در پی چنین هدفی او سورهای پاراف دار قرآنی را به کامپیوتر وارد کرد . هرف او آن بود که یک رابطه ریاضی پیدا کند که اهمیت این پارافها روشن شود . اما برای این کار او هیچ ایده ای از اینکه از کجا و چطور باید کار را آغاز کند نداشت . پس از چندین سال تحقیق در سال ۱۹۷۳ دکتر خلیفه اولین کتاب خود را به نام معجزات قرآنی اهمیت حروف اسرار آمیز به چاپ رساند . اگر چه کشقیات او نشان دهند رابطه ای بین پارافها از نظر تعداد تکرار آنها بود او مخرج مشترکی برای این تکرار ها نشان نداد . در ‍‍ژانویه سال ۱۹۷۴ او عدد ۱۹ را بعنوان این مخرج مشترک برای ‍پاراف ها و در سرتا سر قرآن شناسایی کر .

تحقیقات عمیقتر پرده از یک سیستم پیچیده ریاضی برداشت که در سر تا سر قرآن و تمام جزﺋیات آن حکمفرما می باشد . (ر. خلیفه ۱۹۸۱ و ۱۹۸۹) . این سیستم قابل توجه رایضی بعدها بصورت جزوه هایی منتشر شد که مقدمه چا‍‍‍‍‍‍ کتابی در این زمینه شد.


۳
‍طراحی بیسیار شگفت انگیز

تمامی متن قرآن از یک نظم شگفت انگیز ریاضی تبعیت می کند . مبنای این سیستم ریاضی عدد ۱۹ است . تقریبا اکثر اجزاء قرآن ۱۹ را بعنوان مخرج مشترک در بر دارند . سیستم رایضی قرآن دارای درجات ‍پیچیدگی گونا گونی می باشد . این سیستم دارای اعدادی است که به سادگی بدست می آیند . همچنین اعدادی که برای اثبات تقسیم پذیریری آنها به عدد ۱۹ برنامه های کامپیوتری نیاز است . بنابراین ، نه تنها افراد دارای معلومات پیشرفته رایضی بلکه کسانی نیز که فقط چهار عمل اصلی را می دانند هم می توانند این سیستم راضی بر پایه ۱۹ قرآنی را مشاهده کنند .

مثال

یکی از شﺋون واضح و ساده این معجزه راضی قرآن تعداد تکرار برخی از اجزاء اغات کلیدی در آن است بعنوان مثال :
(یک) - تعداد سوره های قرآن ۱۱۴ می باشد یا ۶×۱۹
(دو) - تعداد کل آیات جملات قرآن ۶۳۴۶ ، ۳۳۴×۱۹
(سه) - لغت خدا (الله) در قرآن ۲۶۹۸ مرتبه تکرار شده است ۱۴۲×۱۹
(چهار) - جمع شماره آیاتی که کلمه خدا در آنها ذکر شده است ۱۱۸۱۲۳یا ۶۲۱۷×۱۹ می باشد.

یکی دیگر از شﺋون این طرح ریاضی تعداد تکرار حروف تشکیل دهنده پارافهای رایضی در سوره هاٳی است که این پارافها در ابتدای آنها آورده شده اند . وقتیکه تمام این حروف در سوره های مربوطه را بعنوان بصورت مضرتی از ۱۹ تکرار می شوند. برای مثال حرف (ق) در دو سوره بشکل ‍پاراف ساده است. تعداد تکرار حرف (ق) در هر سوره ۵۷ یا ۳×۱۹ می باشد.

بجای مشاهده بعضی از طرحای دیگر بعلت بزرگی اعداد ا ب ح به کار بیشتری است . اگر چه نظر به جمع و تقسیم احسباح است. برای مثال، مجموع تعداد آیه ها درهر سوره از ۱۱۴ سوره قرآن بعلاوه مجموع شماره آیات در تمام سوره های قرآن ...... یا ۶۷۴/۳۳۶ است . اعداد زیادی باید به هم جمع شوند تا این نتیجه بدست آید.

اگر فکر می کنید که جمع زدن این هزاران اعداد مشکل است پس تقسیم کردن آنها چطور ؟ این جنبه طرح سیستم رایضی ، شامل قرار دادن زنجیره ای از اعداد بدنبال هم و تقسیم کردن آنها بر عدد ۱۹ می باشد . به مثال قبل توجه کنیم : اگر ما همان اعدادی که در جمع مربوطه استفاده شدند را در نظر بگیریم و آنها را کنار یکدیگر بنویسیم از سوره اول تا سسوره آخر یک عدد ۱۲۶۹۲ رقمی بدست می آوریم . تعداد ارقام این عدد (۱۲۶۹۲) خود به ۱۹ قابل تقسیم است ۶۶۸×۱۹=۱۲۶۹۲ اما مهمتر آن که این عدد ۱۲۶۹۲ رقمی هم مضرتی از ۱۹ است . اینجاسست که برنامه نویسی کام‍پیوتری ضرورت ‍پیدا می کند زیرا عمل تقسیم مزبور بدون استفاده از ماشین (کامپیوتر ) تقریبا غیر ممکن است.

مقدار عددی

جنبه دیگر سیستم ریاضی قرآن استفاده از مقدار عددی حروف عربی است . مقدار عددی یک حرف (الفباء) ارزش عددی است که به آن حرف داده شده است و هنگامی که قرآن در ۱۴ قرن پیش نازل شد استفاده از اعداد به شیوه امروزی رایج نبود . در عوض یک سیستم جهانی مورد قبول عامه وجود داشت که حروف عربی ، عبری آرامی و یونانی بعنوان عادل اعداد استفاده می شدند . عددی که به هر حرف اختصاص داده شده مقداری عددی آن حرف شناخته می شود جدول ۴ مقدار عددی هر حرف الفبای عرتی را به همراه مقدار عددی آن نشان می دهد. ترتیب الفبای عرتی امروزه با ترتیب زیر تفاوت جزﺋی دارد.

جدول ۴

ا
۱

 

 

 

 

 

 

 

 

ب
۲

ج
۳

د
۴

ه
۵

و
۶

ز
۷

ح
۸

ط
۹

ی
۱۰

ک
۲۰

ل
۳۰

م
۴۰

ن
۵۰

س
۶۰

ع
۷۰

ف
۸۰

ص
۹۰

ق
۱۰۰

ر
۲۰۰

ش
۳۰۰

ت
۴۰۰

ث
۵۰۰

خ
۶۰۰

ذ
۷۰۰

ض
۸۰۰

ظ
۹۰۰

غ
۱۰۰۰

پدیده مشابه در کتب آسمانی قبلی؟

این سیستم ریاضی مختص قرآن به تنهایی نیست . در کتابی تحت عنوان مطالعاتی در studies in jemish my(Danj, and Ttalmage. Feds . 1982) mysticism نشانه های اراﺋه شده از اینکه خاخام جودای پرهیزکار که در قرآن ۱۲ میلادی زندگی می کرد . متوجه وجود سیستم ریاضی بر پایه عدد ۱۹ در دعای صبحگاهی شده بود . پاراگراف ذیل از صفحه ۸۸ و ۸۹ این کتاب گرفته شده است.

((مردم (یهودی ) در فارنسه منتی شناختند که ( در نماز صبح ) کلمات زیر را اضافه کنند )) (( اشری ترمیمی درخ )) (کسانی که در راه ‍پرهیرکاری قدم بر می دارند رحمت شده اند ) و خاخام پرهیزکار ما نوشت که این کار کاملا کار غلطی بوده و دروغی عظیم است زیرا نام مقدس در آن قسمت نماز صبگاهی ۱۹ بار تکرار شده است و بطریق مشابه لغت Elohim ۱۹ بار در بری کپ و - الله شوت - به هست ترتیب ۱۹ بار اسراییل (پسران ) خوانده است و بسیار مثالهای دیگری. تمام این مجموعه هایی که ۱۹ بطریق شگفت انگیزی بهم مربوط هستند که دارای معانی بسیار عمیق و اسرار آمیزی می باشند.

چرا ۱۹

که رایضی کتب آسمانی بر مبنای عدد ۱۹ انسان را به تعجب وا می دارد که چرا عدد ۱۹ و نه عدد دیگری مورد استفاده الهی قرار گرفته است . بجز آنکه عدد ۱۹ عدد اولی می باشد در عین حال این عدد معادل مقدار عددی کلمه یکتا ( واحد) در زبانهای کتب آسمانی ( آرای و عبری و عربی ) می باشد . بعنوان مثال در عربی کلمه معادل یکتا *واحد* می باشد که بنای جدول شماره ۴ مقدار عددی و ، ا ، ح ، د به ترتیب ۶ ، ۱ ، ۸ و ۴ می باشد که مجموع آنها ۱۹=۴+۸+۱+۶ می باشد.

بنابراین عدد ۱۹ را می توان نشانه ای در کتب آسمانی براینکه خدا یکتاست در نظر گرفت که اولین اصل همه کتابهای آسمانی است ( لا اله الا الله خداپپی نیست بجز خدای یکتا )

نتیجه

کشف سیستم ریاضی در درون کتب آسمانی و Dirinely inotitutid& Liturgies .... باعث بدست آمدن چند نتیجه مهم شده است . برخی از این نتایج درمطالعاتی در عرفان یهودی studies in Jewish Mysticism(Ibid... p91 مندرج شده اند.

یک(۱) هیچ تغییری در متن دعاها ، هر چقدر ناچیز ، قابل قبول نیست زیرا تغییری حتی یک حرف می تواند نظم عددی موجود در آن را بر هم بریزد.

دو(۲) The liturgy از معنا و اهمیت جدیدی در چهر چوب وظایف دینی برخوردار شد.

یک معنی جدید به ابعاد دعاهای روزانه بدین طریق اضافه گردید . بجای شما و ستایش پروردگا و عنوان کردن خواستها زا او به شیوه های سنتی وسیله ای شد برای شرکت در نظم my stical الهی ناگهان دعاها از اهمیت و عمق جدیدی که برای هزاران سال از زمان شکل گیری حتی در رویا هم متصور نبود برخوردار شدند.

که ریاضی کتاب آسمانی هم وسیله برای محک زدن اعتبار آن و هم برای حفاظت آن است . بدیهی است که پیدا کردن کتاب آسمانی اصلی دست نخورده مانند قرآن از اهمیت بسیاری برخوردار است . این واقعیت با طراحی فوق العاده ریاضی قرآن قابل درک و اثبات است.

در فعلهای بعدی این کتاب خواننده توسط واقعیتهای فیزیکی و نه عقاید شخصی روبرو خواهد شد . هر تلاش ممکن بخرج داده شده است تا صحت این واقعیتها حفظ شود . بهر حال این بر عهده خواننده است که رد صورت امکان در باره آنها تعمق و تحقیق کند . رد واقع این پند محکم در خود قرآن ذکر شده است که : ۱۷:۳۶ ( ترجمه آیه ) هیچ گونه اطلاعاتی را قبول مکن مگر اینکه شخصا صحت آنرا تحقیق کنی . من به شما شنوایی ، بینایی و عقل داده ام و شما مسﺋول استفاده کردن از آنها هستید.


۴
جمله آغازین

اولین آیه قرآن * بسم الله الرحمن الرحیم* ( به اسم خدا بخشنده ترین ، مهربان ترن ) می باشد.

این آیه بقدری ویژه و یگانه است که اساس ساختمان ریاضی بر مبنای عدد ۱۹ قرآن بر آن بنا شده است . این جمله آغازین قرآن است و دقیقا از ۱۹ حرف عربی تشکیل شده این حروف در جدول ۵ با مقدار عددیشان ذکر شده اند.

جدول ۵

شماره حرف

حرف عربی

مقدار عددی

۱

ب

۲

۲

س

۶۰

۳

م

۴۰

۴

ا

۱

۵

ل

۳۰

۶

ل

۳۰

۷

ه

۵

۸

ا

۱

۹

ل

۳۰

۱۰

ر

۲۰۰

۱۱

ح

۸

۱۲

م

۴۰

۱۳

ن

۵۰

۱۴

ا

۱

۱۵

ل

۳۰

۱۶

ر

۲۰۰

۱۷

ح

۸

۱۸

ی

۱۰

۱۹

م

۴۰

طرح ریاضی بسم الله الرحمن الرحیم

چهار کلمه و ۱۹ حرف تشکیل دهنده بسم الله الرحمن الرحیم ، بر اساس سیستم ریاضی مافوق توانایی بشر در کنار هم قرار داده شده اند . این سیستم حاﺋز اهمیت بر اساس تعداد و مقدار عددی حروفی است که چهار کلمه بسم الله الرحمن الرحیم ... را می سازند . اطلاعات مقدماتی لازم برای بررسی این سیستم در جدول زیر جمع آوری شده است.

جدول ۶

شماره

کلمه

تعداد حروف

ارزش حروف

جمع

۱

بسم

۳

۲ و ۶۰ و ۴۰

۱۰۲

۲

الله

۴

۱ و ۳۰ و ۳۰ و ۵

۶۶

۳

الرحمن

۶

۱ و ۳۰ و ۲۰۰ و ۸ و ۴۰ و ۵۰

۳۲۹

۴

الرحیم

۶

۱ و ۳۰ و ۲۰۰ و ۸ و ۱۰ و ۴۰

۲۸۹

جمع

۱۹

 

۷۸۶

با استفاده از اطلاعات داده شده در جدول ۵ و ۶ ما می توانیم اصول زیر را که بر مبنای سیستم ریاضی بر اساس عدد ۱۹ استوار هستند بدست آوریم.

اصل ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم ... از ۱۹ حرف عربی تشکیل شده است.

اصل ۲ - ترتیب ردیف کلمات بسم الله الرحمن الرحیم ... و تعداد حروف هر کلمه بدنبال ترتیب آن عدد ۸ رقمی را می سازد که مضرب ۱۹ است.
۱۳۲۴۳۶۴۶=۱۹×۱۹×۳۶۶۸۶

اصل ۳ - در اصل ۲ بجای تعداد حروف هر کلمه ، مقدار عددی آنرا قرار می دهیم عدد بدست آمده ۱۵ رقم خواهد داشت که آنهم مضربی از ۱۹ خواهد بود.
۱۱۰۲۲۶۶۳۳۲۹۴۲۸۹=۱۹×۵۸۰۱۴۰۱۷۵۲۳۳۱

اصل ۴ - در اصل ۳ بجای مقدار عددی کلمه مقدار عددی هر حرف را بدنبال یکدیگر پس از ردیف آن کلمه قرار می دهیم . بعنوان مثال مقدار عددی کلمه اول ( بسم ) که ۱۰۲ می باشد . با ۲۶۰۴۰تعویض می کنیم ، بهمین ترتیب مقدار عددی کلمه دوم ( الله ) که ۶۶ است با ۱۳۰۳۰ چایگزن می کنیم و به طریق مشابه ادامه می دهیم . عدد حاصل ۳۷ رقم دارد و مضربی از ۱۹ است.
۱۲۶۰۴۰۲۱۳۰۳۰۵۳۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۴۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰
=۱۹×۶۶۳۳۳۳۶۶۳۹۵۴۸۸۶۵۹۵۴۲۲۱۰۹۶۸۶۸۳۸۴۳۱۶۲۱۶۰

اصل ۵ - در اصل ۴ ، ردیف هر حرف هر کلمه را قبل از مقدرا عددی آن قرار می دهیم : بعنوان مثال مقدار عددی کلمه اول ۲۶۰۴۰ است . رقمی که ردیف حروف این کلمه را اضافه می کنیم خواهیم داشت ۱۲۲۶۰۳۴۰که ردیف حروف برنگ قرمز و مقدار عددی هر حروف برنگ آبی نوشته شده اند . همین کار را برای بقیه کلمان تکرار می کنیم و عدد حاصل ۵۶ رقمی بوده و حاصل مضربی از ۱۹ است .
۱۱۲۲۶۰۳۴۰۲۱۱۲۳۰۳۳۰۴۵۳۱۱۲۳۰۳۲۰۰۴۸۵۴۰۶۵۰۴۱۱۲۳۰۳۲۰۰۴۸۵۱۰۶۴۰

اصل ۶ - بجای مقدار عددی هر کلمه در اصل ۳ جمع مقدار عددی حرف اول و آخر آن کلمه را قرار می دهیم بعنوان مثال مقدار عددی کلمه اول که ح ه ر را با ۴۲ که جمع مقدار عددی ب ( ۲ ) و مقداری عددی م ( ۴۰ ) است عوض می کنیم ...
۱۴۲۲۶۳۵۱۴۴۱ = ۱۹ × ۷۶۸۷۵۵۳۳۹
(۴۰+۱) (۵۰+۱) (۵+۱) (۴۰+۲)

اصل ۷ - اصل ۲ و ۳ را در نظر بگیرید در اصل بدنبال شماره ۲ ردیف کلمات تعداد حروف هر کلمه نوشته شده بود در اصل ۴ این تعداد حروف با مقدار عددی کلمات جای گزین شده بود .... . حال بدنبال دریف کلمات جمع مقدار حروف و مقدار عددی هر کلمه را می نویسیم بنابراین عددی که برای کلمه اول استفاده می کنیم . ۱۰۵=(۱۰۲+۳) خواهد بود
کلمه دوم ۷۰=۶۶+۴ = سوم که ۳۳=۳۲۶+۶ و چهارم که ۲۹=۲۸۸+۶
۱۱۰۵۲۷۰۳۳۳۵۴۲۹۵ = ۱۹ × ۵۸۱۷۲۱۲۲۸۱۸۰۵
(۲۸۹+۶) (۳۲۹+۶) (۶۶+۴) (۱۰۲+۳)

اصل ۸ - اصل ۲ را در نظر بگیرید که در آن بدنبال شماره دریف کلمات تعداد حروف هر کلمه نوشته شده بود حالا بدنبال شماره دریف هر کلمه تعداد کلی حروف کلمات را تا با کلمه مورد نظر قرار می دهیم.
بعنوان مثال تعداد حروف ۴ کلمه بسم الله الرحمن الرحیم به هستند.
سپس جمع حروف برای کلمه اول ۳ خواهد بود.
بعد از کمه دوم ۷=۴+۳ خواهد بود
سوم ۱۳=۶+۴+۳
چهارم ۱۹=۶+۶+۴+۳ خواهد بود بنابراین عدد حاصل ۱۵ رقمی و به شکل زیر خواهد بود
۱۳۲۷۳۱۳۴۱۹ = ۱۹ × ۶۹۸۵۸۶۰۱
(۶+۶+۴+۳) (۶+۴+۳) (۴+۳) (۳)

اصل ۹ - این اصل بسیار مشابه اصل ۸ می باشد . در واقع همان کاری که با تعداد حروف هر کلمه انجام دادیم با مقدار عددی کلمات انجام می دهیم برا ی مثال مقدار عددی ۴ کلمه بسم الله الرحمن الرحیم به ترتیب ۱۰۲ ، ۶۶ ، ۳۲۹ ، ۲۸۶ می باشد.
عدد اول که بعد از شماره ردیف کلمه اول (۱) قرار می گیرد ۱۰۲.
عدد اول که بعد از شماره ردیف کلمه دوم (۲) (۶۶+۱۰۲) قرار می گیرد.
کلمه سوم (۳) (۳۲۹+۶۶+۱۰۲)
کلمه چهار (۴) (۲۸۴+۳۲۹+۶۶+۱۰۲)
۱۱۰۲۲۱۶۸۳۴۹۷۴۷۸۶ = ۱۹ × ۵۸۰۱۱۴۱۲۳۶۸۰۹۴
(۲۸۹+۳۲۹+۶۶+۱۰۲) (۳۲۹+۶۶+۱۰۲) (۶۶+۱۰۲) (۱۰۲)

اصل ۱۰ - بدنبال مقدار عددی هر حرف شماره دریف حروف بسم الله الرحمن الرحیم را از (۱۹ تا ۱) می نویسیم با این کار عدد ۶۲ رقمی بدست می آید که مضربی از ۱۹ می باشد.
۲۱۶۰۲۴۰۳۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹

اصل ۱۱ - در اصل ۱۰ در انتهای ارقام مربوطه به هر کلمه شماره ردیف آن کلمه را اضافه می کنیم نتیجه آن یک عدد ۶۶ رقمی است که مضربی از ۱۹ می باشد.
۲۱۶۰۲۴۰۳۱۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۲۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۳۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹۴

اصل ۱۲ - اعداد مورد استفاده در اصل ۱۱ را در نظر بگیرید و ترتیب ردیف کلمات را با مقدار عددی آنها عوض می کنیم در حالیکه بقیه اعداد را غیر نمی دهیم نتیجه ۷۳ رقمی و مضربی از ۱۹ خواهد بود.
۲۱۶۰۲۴۰۳۱۰۲۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۶۶۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۳۲۹۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹۲۸۹

اصل ۱۳ -
۱۰۲۲۱۶۰۲۴۰۳۶۶۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۳۲۹۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۱۲۸۹۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹

اصل ۱۴ - برای هر کلمه بسم الله الرحمن الرحیم مجموعه زیر را تشکیل می دهیم .
الف تعداد حروف کلمه ۳
ب جمع کل مقدار عددی کلمه ۱۰۲
ج مقدار عددی هر حرف آن کلمه
مثال بسم از ۳ حروف تشکیل شده
جمع کل مقدار عددی آن ۱۰۲
و مقدار عددی هر حرف آن به ترتب ۴۰ ۶۰ ۲ می باشد.
بنابراین این برای کلمه اول (بسم) می نویسیم ۳۱۰۲۲۶۰۴۰
و به همین ترتیب ادامه می دهیم و حاصل عدد ۴۸ رقمی و مضربی از ۱۹ می باشد.
۳۱۰۲۲۶۰۴۰۴۶۶۱۳۰۳۰۵۶۳۲۹۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۶۲۸۹۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰

اصل ۱۵ - در اصل ۱۴ جای جمع کل مقدار عددی هر کلمه را به انتهای اعداد مربوط به آن کلمه انتقال می دهیم (جای ب و ج را عوض می کنیم) برای مثال برا ی کلمه اول (بسم) چنین خواهیم داشت.
۱۰۲ (۲۶۰۴۰) ۳
۶۶ (۱۳۰۳۰۵) ۴
۳۲۹ (۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰) ۶
۲۸۹ (۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰) ۶
این عددی هنوز ۴۸ رقمی و مضربی از ۱۹ می باشد.
۳۲۶۰۴۰۱۰۲۴۱۳۰۳۰۵۶۶۶۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۳۲۹۶۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰۲۸۹

اصل ۱۶ - اجازه دهید هر کلمه از بسم الله الرحمن الرحیم را با ترتیب شماره حروف آن نشان دهیم مثال
کلمه اول (بسم) را با ۱۲۳ جایگزین می کنیم زیرا این کلمه ۴ حرف اول بسم الله الرحمن الرحیم را تشکیل می دهد
کلمه دوم (الله) را با ۴۵۶۷
کلمه سوم (الرحمن)
کلمه چهارم (الرحیم)
۱۲۳ + ۴۵۶۷ + ۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳ + ۱۴۱۵۱۶۷۱۸۱۹ = ۱۵۰۴۲۶۲۸۷۷۲۲ = ۱۹ × ۷۹۱۷۱۷۳۰۳۸

اصل ۱۷ - اصل ۱۶ را در نظر بگیرید بجای جمع زدن در انتهای هر عدد شماره ترتیب ردیف کلمه را می نویسم. این عدد ۳۳ رقمی می باد و مضربی از ۱۹:
۱۲۳۱۴۵۶۷۲۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۳۱۴۱۵۱۶۷۱۸۱۹۴

اصل ۱۸ - این اصل بر مبنای سه عدد بنا شده است. می دانیم که بسم الله الرحمن الرحیم از ۴ کلمه و ۱۹ حرف تشکیل شده است که جمع مقداری عددی حروف آن ۷۸۶ می باشد. حال این سه عدد را نسبت سر هم می نویسیم. حاصل عددی ۶ رقمی و مضربی از ۱۹ می باشد.
۴۱۹۷۸۶ = ۱۹ × ۲۲۰۹۴

اصل ۱۹   بسم الله اولین آیه قرآن است.  آن مرکب از ۱۹ حرف عربی است.  این ۱۹ حرف از چهار کلمه با تعداد حروف در هر کلمه بترتیب ۳، ۴، ۶ و ۶ میباشد.  تشکیل میشود بیایید بر مبنی این اطلاعات، یک را برای تعداد آیه بعد ١٩ را برای تعداد حروف و بعد ٣, ٤,٦, و ٦ را برای حروف در هر کلمه از بسم الله بنویسیم.  نتیجه یک عدد هفت رقمی بقرار زیر می شود

١٧٤× ١٩×١٩×١٩×=١١٩٢٣٦٦ همانطور که متوجه می شویم این عدد نه فقط یک برابر, یا دو برابر بلکه سه برابر مضربی از ١٩ است.  آیا این شدنی است به چنین سیستم ریاضی پیچیده، در هم بافته کاملا هیبت انگیز، غیر از اتفاق چیز دیگری نباشد؟

 

اتفاق یا طرح الهی

این هم باور نکردنی است.  زیرا این چهار کلمه و ١٩ حرف بسم الله که در بیشتر ترکیبات عددی نتیجه میدهند بر مبنی ١٩ قرار دارند. این ترکیبات بنظر اتفاقی نمیرسند.  آنهاخیلی ثابت، هستند، برای مثال بیایید به اعداد در اصل های ٢و ٩ نظر افکنیم، همانطور که متوجه شده اید این اعداد در این اصل ها بهمان نظم هتسند. ن= ؟٤؟٣؟٢؟١

اعداد ١-٤ نشان دهنده این چهار کلمه بسم الله هستند.  علامت سوال ها نشان دهنده هر عدد صحیح هستند.  عدد نتیجه داده شده (ن) مضربی از ١٩ میباشد.  فقط دو توضیح احتمالی برای این اعداد در اصل های ٢ تا ٩ وجود دارد که در این نظم باشند.  توضیح شماره یک اینکه، همه اینها اتفاقی باشند.  رویهمرفته چیرهای اعجاز انگیز گاهی اتفاق می افتد.  که بسادگی ابدا نمیتواند توضیح داده شود.  تنها توضیح دیگر اینست که بسم الله در یک راه معینی ساخته شده که منتیج به یک سیستم ریاضی فوق العاده شود.  حال بیایید حساب کنیم کدام توضیح مبنی بر تئوری احتمالات بیشتر مورد قبول است؟

اول، احتمالات یا (شانسها) برای ترکیب ریاضی بسم الله تصادفی اتفاق بیقتد، چیست؟ می توانیم این احتمالات را حساب کنیم؟ اگر بتوانیم چطور؟ بر اساس فرضیات ما از تکرار اتفاقی، ما میتوانیم از هر عدد در اصل های ٢-٩ بعنوان عدد شانسی (الله بختی) بحث کنیم، احتمال بودن چندین عدد شانسی نه فقط در نظم معین، بلکه همچنین تشکیل یک عدد (ن) که مضربی از ١٩ است میتواند مشکل برای حساب کردن باشد مگر اینکه برای ساده کردن مشکل چندین فرضیات بکنیم.  برای مثال عالی ترین احتمالات (بهترین شانسها) برای بدست آوردن (ن) وقتی خواهد بود که فرض کنیم چهار عدد که در بالا بوسیله علامت سوال نشان داده شدند همه اعداد از ٠-٩ رقم مفرد هستند در این حالت، عدد مطلوب (ن) ٨ رقم خواهد داشت چون میدانیم که چهار عدد دیگر نیز ١-٤ رقم مفرد خواهد بود.  پس بآسانی میتوانیم احتمال هشت عدد شانسی با نتیجه فرم دلخواه حساب کنیم.  بیائید ببینیم چطور اینکار را میتوانیم انجام دهیم.  فرض کنیم داریم بخت آزمائی می کنیم.  این بخت آزمائی احتیاج به هشت عدد دارد که بین ٠و ٩ هستند که ما قرعه می کشیم، هر کس که واجد شرایط زیر باشد برنده این قرعه میشود.  اولین عدد باید ١و ٢ باشد.  سومین عدد باید،٢،٣ باشد.  همچنین عدد باید ٣،٤ باشد، هفتمین عدد باید ٤،٥ باشد.  همه شماره ها را وقتی کنار هم می گذاریم باید تشکیل عددی بدهد که بر ١٩ قابل قسمت باشد.  نتیجه شماره های هشت رقمی بخت آزمائی در هر جا از ........... تا ٩٩٩٩٩٩٩٩ میتواند فرق بکند.  باین معنی که ١٠٠ میلیون نتیجه احتمالی یا ترکیبات وجود دارند.  برنده بالا چند دفعه از این همه ترکیبات واجد شرایط خواهد بود؟  اگر جواب را میدانستیم آنوفت میتوانستیم احتمالات یا شانسهای بردن بخت آزمائی را تعیین کنیم.  برای جواب دادن باین سوال یک برنامه کامپیوتری نوشتیم که بهر عدد از ٠ تا ٩ رسیدگی کنیم و همه شماره ها ئیکه واجد شرایطااوضاع مطلوب باشند، تعیین کنیم.  این برنامه تنها ٥٢٧ عدد از چنین شماره هائیکه از ٢٤٧، ٢٠٣، ١٠ (اولین دسته بندی احتمالات) تا ٩٤٩، ٢٩٣، ١٩ (آخرین دسته بندی احتمالات) شمرده شدند (قرار گرفتند)، پیدا کرد بنابراین، شانس بردن این بخت آزمائی ٥٢٧ در ١٠٠ میلیون یا یک در ٧٥٣، ١٨٩ است.  براساس این اطلاعات میتوانیم بگوئیم که احتمال تکرار پدیده ریاضی شرح داده شده در اصل ٢ از ١٨٩٧٥٣ به ١ است احتمال پدیده ریاضی در اصل ٢ و اصل ٣ که شانسی اتفاق بیفتد مثل اینست که دوبار در بخت آزمائی برنده بشویم.  عدد ١٨٩٧٥٣ را ضربدر ١٨٩٧٥٢ میکنیم:

٣٦٠٠٦٢٠١٩٠٠=١٨٩٧٥٣×١٨٩٧٥٣ بعبارت دیگر احتمال شانسی اتفاق افتادن پدیده ریاضی در اصل ٢ و اصل ٣ کمتر از ١ در ٣٥ میلیون است.  در مقایسه، در ایالت کالیفرنیا بخت آزمائی که شش شماره از ٥١ عدد قرعه کشیده میشوند: یک کسی باید در حدود ١٨ میلیون بلیط یک دلاری بخرد تا هر دسته ٦ شماره ای را برای جایزه بزرگ تامین یا جبران کند.  بنابراین شانس برنده شدن در بخت آزمائی کالیفرنیا ١ در ١٨ میلیون، از شانس پدیده، ریاضی در اصل ٢ و اصل ٣ که تصادفی اتفاق بیفتد خیلی پیشتر است.  حال بیائید همان مرحله را یکبار دیگر امتحان کنیم، و سری دیگر از هشت شماره را انتخاب کنیم که اوضاع برنده را بر آورد خواهد کرد.  برای تعیین احتمال بردن بخت آزمائی سه دفعه، یا احتمال پدیده ریاضی در اصل ٢و ٣و ٤ که تصادفی اتفاق بیفتد، عدد ١٨٩٧٥٣ را سه دفعه بخودش ضرب میکنیم ٦٨٣٢٢٨٤٦٦٠٠٦٠٧٧٧=١٨٩٧٥٣×١٨٩٧٥٣×١٨٩٧٥٣ عدد بالا نزدیک به هفت کوادریلیون است! اگر متعجب می کنید که کوادریلیون چیست، شما تنها نیستید. ما مجبور شدیم به کتاب لغت مراجعه کنیم و پیدا کنیم که بعد از تریلیون چه عددی میآید.  بنابراین، تقریبا یک در هفت کوادریلیون احتمال وجود دارد که اصل ٢و اصل ٣و اصل ٤ تصادفی اتفاق بیفتد همانطور که ملاحظه می کنید با رسیدگی کردن درست سه اصل از چندین اصل ریاضی، می فهمیم که احتمال چنین دسته بندیهای عددی با تصادف اتفاق افتاده باشد بی نهایت کوچک است.  پر واضح است همچنانکه هر چه بیشتر این اصل ها را مورد رسیدگی قرار دهیم این احتمال به صفر خواهد رسید.  بنابراین شخص باید غیر منطقی باشد که حتی پیشنهاد کند که ترکیب ریاضی بسم الله چیزی بیشتر از یک تصادف محض نیست.  اگر احتمالات تصادف را رد کنیم، آنوقت مجبوریم تعریف دیگر را قبول کنیم که بسم الله عمدا در یک روش خاص ساخته شده است که منتج به این سیستم ریاضی فوق العاده میشود.  آیا ما میتوانیم این احتمالات را برای چنین سیستم پیچید ایکه غیر از خدا طرح شده رد کنیم؟  همه اینها در بخشها و فصلهای دیگر این کتاب بحث خواهد شد.  این مربوط به آن فرد است که نتایج خود را از این ارائه ها برداشت کند.

 

ارائه نمایش

بسم الله جا افتاده

بسم الله در قرآن در جای مخصوصی بکار گرفته میشود. این آغاز گفتار در هر یک از ١١٤ سوره قرآن، بجز سوره ٩ میباشد.  فقدان بسم الله از سوره ٩ نسلهای مردمیکه قرآن را برای ١٤ قرن گذشته مطالعه کرده بودند متحیر کرده بود.  در حقیقت بیشتر فرضیه ها ترقی کرده بودند که این پدیده را توضیح بدهند.  همانطور که ثابت میشود، این نیز قسمتی از انشاء ریاضی است که بطور پیچیده در توی قرآن ساخته شده است.  از آنجائیکه قرآن شامل ١١٤(١٩*٦) سوره است، بسم الله جاافتاده از سوره ٩ باید نتیجه اش  در مجموع ١١٣ بسم الله در قرآن باشد. عددی که مضربی از ١٩ نیست.  بهرحال اگر شروع به شمردن از سوره ٩ بکنیم، تشخیص میدهیم که درست ١٩ سوره بعد، در سوره ٢٧، بسم الله جاافتاده جبران میشود. این سوره دارای دو بسم الله یکی در آغاز و یکی در آیه ٣٠ است. بنابراین مجموع بسم الله ها در قرآن ١١٤، یا ١٩*٦، با بسم الله اضافی در سوره ٢٧ دوباره برقرار شده است.  نه فقط بسم الله جا افتاده در ١٩ سوره بعدی پیدا شد بلکه سوره و شماره آیه ایکه در بسم الله اضافی وجود دارد نیز مجموعی از عدد ٥٧ (٣٠+٢٧) می باشد. این کاملاٌ فوق العاده است و به ما نشان میدهد که چطور نمام قرآن شبیه یک معّمااست، با تمام اعداد یکه با یکدیگری در سیستم ریاضی بر مبنعی ١٩ مناسب هستند. اذتیاط بین بسم الله جا اقتاده و بسم الله اضافی ما را وادار میکند بیشتر در طرح ریاضی قرآن بیندیشیم. اگر تعداد سورهها را جمع کنیم از سوره ٩ (با بسم الله جاافتاده) تا سوره ٢٧ (با بسم الله اضافی) شروع کنیم، مجموع مضربی از ١٩ است همانطور که باید باشد، چون جمع هر عدد متوالی ١٩ مضربی از ١٩ است. بهرحال، چیزی که فوق العاده است این است اگر تعداد کلمات عربی را از اولین بسم الله در سوره ٢٧ با دومین در آیه ٣٠ در همان سوره بشماریم بشخیص میدهیم که مجموع درست همان شماره بالاست ٣٤٢ یا ١٩*١٨. خلاصه اصل های ریاضی که دراین بخش مرور شد در پایین داده شده است.

 

اصل ٢٠-  (١٩*٦) بسم الله در قرآن است.

 

اصل ٢١-  ١٩ سوره، از بسم الله جا افتاده در سوره ٩ تا بسم الله اضافی پیدا شده در سوره ٢٧ وجود دارند. (شامل هر دو سوره است)

 

اصل ٢٢-   بسم الله اضافی در سوره ٢٧ با آیه ٣٠ پیدا شده است. جمع این دو عدد ٥٧ یا ١٩*٣ است.

 

اصل ٢٣-   تعداد کلمات عربی از اولین بسم الله در سوره ٢٧ تا دومین بسم الله در آیه ٣٠ همان سوره ٣٤٢ یا ١٩*١٨ است. این همان عدد بدست آورده است که اگر ما همه شماره های سوره ها را از سوره ٩ (با بسم الله جا افتاده) تا سوره ٢٧ جمع میکنیم.

یک پدیده بی نظیر- چنانکه قبلاً گفته شد، هر سوره در قرآن با بسم الله شروع میشود، بجز سوره ٩.  بهرحال به هیچ کدام از این بسم الله ها شماره آیه تعیین نشده است، بجز سوره اول که بسم الله در آیه یک می باشد.  اما، بسم الله های بی شماره قسمتی از قرآن هستند.  حقیقت اینکه آنها بیشماره هستند نیز قسمتی از انشأ ریاضی قرآن است. برای نشان دادن این موضوع شماره آیه را به هرکدام از بسم الله های بیشماره صفر بعین میکنیم، تا اینکه آنها در مطالعات ما بشمار آیند.

 

اصل ٢٤-   بیائد شماره سوده را با شماره آیه ایکه بسم الله آمده است برای هر یک از ١١٤ بسم الله در قرآن ترکیب کنیم (با هم بگذاریم) و همه شماره های ترکیب شده را جمع کنیم. مفهوم شماره های ترکیب شده در زیر با مثال توضیح داده خواهد شد. اولین بسم الله در سوره یک، آیه یک آمده است. عدد ترکیب شده برای این بسم الله ١١ است با گذاشتن دو عدد (١و١) با هم ١١ بدست آمده است دومین بسم الله در سوره ٢، آیه صفر آمده است. عدد ترکیب شده برای این بسم الله ٢٠ ایت. اگر این دوشماره ترکیب شده را جمع کنیم. ١١ و ٢٠ عدد ٣١ را بدست  می آوریم- ما این مرحله را برای هر سوره ادامه میدهیم. از سوره ٩ می گذریم چون آن بسم الله ندارد. بعبارت دیگر سوره ٢٧ را دوبار می شماریم چون در این سوره دو بسم الله آمده است. یکی در آیه صفر و دیگری در آیه ٣٠. اعداد ترکیب شده ٢٧٠ و ٢٧٣٠ نشان دهنده دو بسم الله در این سوره هستند. آخرین بسم الله در سوره ١١٤ آیه صفر آمده است. عدد ترکیب شده برای این بسم الله ١١٤٠ میباشد. با اضافه کردن همه ١١٤ عدد ترکیب شده مجموعی از ٩٨١٩١ یا ١٩*٣٥٨٩ بدست می آوریم. این عمل در جدول ٧ نشان داده شده است.

 

جدول ٧ سیستم ریاضی اضافه شده به اعداد ترکیب شده تعداد سوره و تعداد آیه ایکه ١١٤ بسم الله آمده است.

شماره سوره

شماره بسم الله آیه

شماره ترکیب

١

١  

١١

٢

 ٠

٢٠

٣

٠

٣٠

---

---

---

---

---

---

---

---

---

٨

٠

٨٠

١٠

٠

 ١٠٠

---

---

---

---

---

---

٢٧

٠

٢٧٠

٢٧

٣٠

٢٧٣٠

---

---

---

---

---

---

١١٢  

٠

١١٢٠

١١٣

٠

١١٣٠

١١٤

 ٠

١١٤٠

TOTAL

٦٨١٩١ =١٩x٣٥٨٩

                            

چیزیکه در باره این پدیده بالا فوق العاده است اینست که نسبت ریاضی بر اساس ١٩ به حقیقت می پیوندد همچنین وقتیکه همان مرحله را تکرار کنیم فقط سوره های شماره دار فرد یا وزج استفاده میشوند کل نتیجه برای سوره های شماره دار فرد ١٩*١٨٤٩ یا ٣٥١٣١ است. جمع کل برای سوره های شماره دار وزج ١٩*١٧٤٠ یا ٣٣٠٦٠ است.

 

چهار کلمه بسم الله

 

هر کلمه عربی بسم الله در تمام قرآن (شامل بسم الله های بدون شماره) پیوسته مضربی از ١٩ است. این کلمات عبارتند از اسم، الله، الرحمن، الرحیم. معنی فارسی شان بترتیب عبارتند از نام، خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین. ملاحظه کنید که اسم را بعنوان اولین کلمه بسم الله بجای کلمه بسم (بنام) استفاده میکنیم.  به عبارت دیگر، داریم از ریشه کلمه بدون پیوند (ب) در این جمع استفاده میکنیم. جدول ٨ زیر اصل های ریاضی مبنی بر شماره تکرار کلمات بسم الله را خلاصه میکند

 

جدول ٨ چهار کلمه بسم الله و تعداد تکرارشان در قرآن

شمارش

عربی

فارسی

تکرار شماره

١

اسم

نام

١٩

٢

الله

خدا

٢٦٩٨ (١٩*١٤٢)

٣

الرحمن

بخشنده ترین

٥٧ (١٩*٣)

٤

الرحیم

مهربان ترین

١١٤ (١٩*٦)

 

حال بیایئد اصول (حقایق) خلاصه شده در جدول پشت با اصول اضافی که سیستم ریاضی را باور نکردنی تر می سازد بنویسیم

 

اصل ٢٥-  اولین کلمه در بسم الله اسم (نام) درست ١٩ دفعه در قرآن آمده است. آیه هائیکه این کلمه در آن اشاره شده در جدول ٩ داده شده است.

 

اصل ٢٦-  استفاده اطلاعات در جدول ٩، بیائید تعداد سوره بدنبال تعداد آیه ایکه در آن کلمه اسم (نام) موجوداست را برای هر یک از موارد ١٩ بنویسیم، بدون تکرار تعداد سوره اگر بیش از یک اسم در آن سوره وجود دارد. نتیجه ٥٨ رقم میشود که مضربی از ١٩ است. این رقم در زیر با شماره های سوره هر رنگ چاپ شده اند.

٥ ٤ ٦ ١١٨  ١١٩ ١٢١ ١٣٨ ٢٢ ٢٨ ٣٤ ٣٦ ٤٠ ٤٩ ١١ ٥٥ ٧٨ ٥٦ ٧٤ ٩٦ ٦٩ ٥٢ ٧٣ ٨ ٧٦ ٢٥ ٨٧ ١ ١٥ ٩٦ ١ = ١٩*....٢٨٧٤٣٠٥٨٩٠١١١

 

جدول ٩ شماره سوره و آیه ایکه کلمه اسم (نام) در قرآن آمده است

شماره

شماره سوره

شماره آیه

١

٥

٤

٢

٦

١١٨

٣

٦

١١٩

٤

٦

١٢١

٥

٦

١٣٨

٦

٢٢

٢٨

٧

٢٢

٣٤

٨

٢٢

٣٦

٩

٢٢

٤٠

١٠

٤٩

١١

١١

٥٥

٧٨

١٢

٥٦

٧٤

١٣

٥٦

٩٦

١٤

٦٩

٥٢

١٥

٧٣

٨

١٦

٧٦

٢٥

١٧

٨٧

١

١٨

٨٧

١٥

١٩

٩٦

١

                                     

اصل ٢٨-   دومین کلمه بسم الله، الله (خدا) در قرآن ٢٦٩٨ دفعه تکرار شده است.  (١٩*١٤٢)

 

اصل ٢٩-  شماره آیه ها جائیکه الله (خدا) آمده است جمع بسته میشوند به ١١٨١٢٣ یا (١٩*١٤٢)، برای تعین این، از اول قرآن شروع میکنیم و هر آیه را برای تکرار کلمه "خدا" رسیدگی میکنیم.  اگر "خدا" در ان آیه ذکر شده است یا یک دفعه یا بیشتر از یک دفعه، آنوقت تعداد آیه را به جمع کل اضافه می کنیم.

 

اصل ٣٠-  سومین کلمه بسم الله، الرحمن (بخشنده ترین) در قرآن ٥٧ دفعه ذکر شده است (١٩*٣).

 

اصل ٣١-  چهارمین کلمه بسم الله، الرحیم (مهربان ترین) در قرآن ١١٤ دفعه ذکر شده است (١٩*٦).

 

همبستگی با ارتباط با اسم های خدا

 

بیش از ٤٠٠ صفت (اسم) خدا در قرآن ذکر شده است. پروفسور سیزار مجول (١٩٨٣) ارزش عددی این صفات را مورد بررسی قرار داد، و فقط چهار صفت خدا را که ارزش عددی آنها بر ١٩ قابل تقسیم است، کشف کرد.  این در جدول ١٠ زیر خلاصه شده است.

 

جدول ١٠ صفات (اسمهای) خدا که ارزش عددیشان مضربی از ١٩ است.

صفت خدا

ارزش عددی

١  (واحد) واحد                                                                

١٩

صاحب رحمت بی انتها) ذولفضل العظیم                              ٢  (

٢٦٩٨ (١٩*٣)

(بخشنده) مجید                                                                ٣

٥٧ (١٩*٣)

(جمع کننده) جامع                                                            ٤

١١٤ (١٩*٦)

                                               

میتوانیم از جدول ٨ و جدول ١٠ بالا درک کنیم که فقط صفات خدا که ارزش عددی شان مضربی از ١٩ میباشد درست جواب میدهد به کثرت تکرار چهار کلمه بسم الله. بیائید این اصل های ریاضی را خلاصه کنیم.

 

اصل ٣٢-  اولین کلمه بسم الله، اسم (نام)در قرآن ١٩ دفعه تکرار میشود و عدد ١٩ نشانگر صفت خدا واحد (یک) است. مقدار عددی این چهار حرف عربی در کلمه واحد ٦،١،٨،٤ هستند، جمع این اعداد ١٩ میشود. بنابراین واحد = ١٩ = ٤+٨+١+٦

 

اصل ٣٣-  دومین کلمه بسم الله، الله (خدا) در قرآن ٢٦٩٨ یا ١٩*١٤٢ دفعه تکرار میشود و عدد ٢٦٩٨ صفت خدا ذالفضل العظیم (صاحب رحمت بی انتها)

مقدار عددی این ١٣ حرف عربی در این اسم خدا به این قرار است(١٤٢*١٩)= ٢٦٩٨= ٤٠+١٠+٩٠٠+٧٠+١+٣٠+٨٠٠+٨٠+٣٠+١+٦+٧٠٠ ذالفضل العظیم (صاحب رحمت بی انتها) 

 

اصل ٣٤-  سومین کلمه بسم الله، الرحمن (بخشنده ترین) در قرآن ٥٧ یا (١٩*٣) دفعه تکرار میشود و عدد ٥٧ نشانگر صفت خدا مجید (بزرگوار) است. مقدار عددی این چهار حرف عربی در کلمه مجید عبارتند از ٤،١٠،٣،٤٠ این اعداد جمع شان ٥٧ میشود.  بنابراین (بخشنده ترین) مجید= (١٩*٣) ٥٧= ٤،١٠،٣،٤٠

 

اصل ٣٥-  چهارمین و آخرین کلمه بسم الله، الرحیم (مهربان ترین) در قرآن ١١٤ (١٩*٦) دفعه تکرار میشود، و عدد ١١٤ نشانگر اسم خدا جامع (جامع، جمع کننده) است. متوار عددی چهار حرف عربی در کلمه جامع عبارتند از ١٠٣،٤٠،٧٠. جمع این اعداد ١١٤ (١٩*٦) میشود. بنابراین (تنظیم کننده- جمع کننده- احضار کننده) جامع= (١٩*٦) =١١٤= ٣+١+٤٠+٧٠

 

در آخر

سومین اسم خدا مجید یا بزرگوار در اصل ٣٤ داده شده نیز اشاره به قرآن(٥٠:١) می کند بر این اساس، نتیجه زیر از خلاصه پدیده فوق العاده در اصل های ٣٥-٣٠ و همه اصل های ریاضی دیگر نشان داده شده در این بخش بدشت می آوریم.  مولف قرآن کسی است که صاحب رحمت بی انتهاست، کسی که قرآن را در ١١٤ سوره جمع کرد. بنابراین، کد پیچیده عددی قرآن بر اساس عدد ١٩ از اولین آیه اش با سروع گفتار، بسم الله، به خواننده قرآن در آغاز کار نشان میدهد که درحال خواندن کلمه قرآن است. بهرحال چیزیکه تاکنون بشماداده شد ذره کوچکی از این سیستم ریاضی استاوانه درست شده وسیع و وصف ناپذیریست که در هم راه تا پایان قرآن توسعه میابد. بعداٌ درباره این سیستم فوق العاده را جع به شروع سوره در قرآن بحث خواهیم کرد.

شنبه 22 فروردین‌ماه سال 1388
اعجاز و شگفتیهای ریاضی در قرآن

* بسم الله الرحمن الرحیم *
آفریننده کوه و دریا زمین و زمان
آفریننده انسان در جهان
چه زرد و سیاه و سفید ؛ همه یکسان نزد آن
خدایی که داده به ما جسم و جان
تا کنیم خود را فدای دین و قرآن
ایزدی که داده به انسان زبان
که باشد شاکر نعمتش در جهان

--------------------------------------------------
در یازدهم سپتامبر 2001میلادی چند هواپیما با برجهای دوقلوی نیویورک در خیابان جرف هار با طبقه 109 آن اصابت می کند که این امر موجب بوجود آمدن تشنج های سیاسی واقتصادی و اجتماعی شد و نشان داد بنیا نهای چپاول و غارتگری سست و بی پایه می باشد ؛ که خداوند سبحان 1400 سال پیش توسط پیامبر خود در قرآن کریم به این موضوع اشاره می کند.
سوره توبه ؛ جزء 11 و سوره 9 قرآن کریم می باشد. روز حا دثه : 11/9/2001
کلمه 2001 آن جرف هار می باشد. محل برج : خیابان جرف هار
خداوند در آیه 109 سوره به خرابی بنا اشاره می فرماید. طبقه اصابت : 109
شنبه 22 فروردین‌ماه سال 1388

اثبات قرآن از طریق روابط ریاضی ::


:: اثبات قرآن از طریق روابط ریاضی ::


مقدمه: مقاله ای که از نظر گرامی شما عزیزان می گذرد حاصل تحقیقات پژوهشگران علاقمندی است که با پشتکار و تلاش خود به این نتایج دست یافته اند. بی شک آگاهی از این نظم غیربشری اطمینان ما را به آسمانی بودن قرآن، دوچندان می نماید و به قول یکی از این محققین، هر فرد نا مسلمان منصفی با خواندن مطالب زیر ایمان میآورد که قرآن کلام خدا است، چه رسد به افرادی که مسلمان هستند.انشاءالله خداوند توفیق عمل به دستورات نجات بخش قرآن را به همه ما عنایت فرماید.

برای کسانی که اعتقاد به قرآن ندارند همین ابتدا بگم که...همه ی شما میدونین که قرآن به یک زبان عامیانه عربی و خیلی ساده مسائلی رو توضیح داده .ولی قرآن همین ظاهرش نیست و حتی شاید اون رو اگه برعکس بخونیم توضیحات دیگه داشته باشه.
شما میدونین در قرآن مثلا کلمه "یوم" یا "روز" 365 بار تکرار شده.کلمه "ان" یا "لحظه" میدونین 60 بار تکرار شده در کل قرآن ؟؟ میدونین در کل قران کلمه "ساعه" 24 بار کلا تکرار شده ؟؟ میدونین تعداد کلمات بهشت و جهنم دقیقا مساوی تکرار شده؟!!! میدونین مژده و ترساندن دقیقا به تعداد مساوی تکرار شده؟!!!!!
اگه دانشمندان توی قرآن به کندو کاو بپردازن خیلی مسایل میتونن در بیارن.
در قرآن بیشتر روی درستکاری کمک به یکدیگر احترام به همدیگه و به پدر مادر و دزدی و نامردی نکردن تاکید شده که جالب اینجاست فقط همین مسایل رعایت نمیشود و اهمیت ندارن در جامعه ما.
اسلام دین به روز است و میتواند با توجه به شرایط زمان تغییر کند.
خیلی از مسایل گفته شده در قرآن از درک ما خارج است.قرآن گفته...خدا اون رو آورده و خودش از اون محافظت میکند و میبینیم که 1400 سال است که یک "واو" در قرآن تغییر پیدا نکرده و هر کس میتواند بره تغییرش بده.......تنها منبع معتبر در اسلام که کوچکترین تغییر و انحراف و تحریفی پیدا نکرده " قرآن کریم " میباشد.جمله ”بسم الله الرحمن الرحیم“ 19 حرف است، و در آیه 74:30 سوره مدثر آمده است که نگهبانان جهنم 19 فرشته هستند و هر کس که بگوید قرآن سخن انسان است خداوند او را وارد جهنمی میکند که 19 فرشته نگهبان آن هستند.

ما میدانیم که عدد 19 عدد اول ( prime number ) است. عدد اول عددی است که فقط بر خودش و بر یک قابل تقسیم باشد.

آقای کورش جم ‌نشان که در زمان حاضر در تهران زندگی میکند با یک ماشین حساب کوچک به نتیجه‌ای رسید که شما میتوانید آن را امتحان کنید. او شماره هر سوره را با تعداد آیات آن بصورت زیر جمع کرد:

زوج 8 = 7 + 1
زوج 288 = 268 + 2
فرد 203 = 200 + 3
زوج 180 = 176 + 4
فرد 125 = 120 + 5
...
زوج 118 = 5 + 113
زوج 120 = 6 + 114

جمع زوج ها 6236
جمع فردها 6555
جمع آیه ها 6236
جمع سوره ها 6555

قابل توجه است که تعداد زوج‌ها 57 عدد و فردها نیز به همان تعداد یعنی 57 عدد میباشد که این خود به تنهائی یک معجزه است.
اما معجزه دیگر اینست که اگر حاصل جمع‌های زوج را با هم جمع کنیم 6236 بدست می ‌آید که مساوی است با تعداد کل آیه‌های قرآن. و معجزه دیگر اینکه اگر حاصل جمع‌های فرد را با هم جمع کنیم 6555 بدست میاید که مساوی است با جمع کل شماره سوره‌های قرآن. و معجزه دیگر اینکه اگر رقم‌های 6555 را با رقم‌های 6236 جمع کنیم، عدد 38 بدست میآید که خود ضریب 19 دارد:
2 X 19 = 38 = (6+2+3+6) + (5+5+5+6)
همانطور که تعداد سوره‌های قرآن ضریب 19 دارد: 6 X 19 = 114

لطفا توجه کنید که اگر تعداد آیه‌های قرآن را کم یا زیاد کنیم یا جای سوره‌ها را با هم عوض کنیم دیگر چنین روابطی وجود نخواهد داشت، و این نشان دهنده اینست که تعداد آیات قرآن همین اندازه و ترتیب سوره‌ها نیز به همین ترتیب بوده و در نتیجه قرآن نمیتواند کار دست انسان باشد.

آقای عبدالله اریک متوجه شدند که در چهار کلمه "بسم" و "الله" و "الرحمن" و ”الرحیم“ 18 رابطه ریاضی وجود دارد. و یک رابطه دیگر را آقای مهندس جواد رحمانی بدست آورده اند که روی هم 19 رابطه میشود. که با محاسبه ارزشهای عددی حروف الفبای عربی (که در قدیم به آن ابجد میگفتند) به آن رسید. حروف ابجد 28 حرف عربی را نشان میدهد که بترتیب از یک تا هزار شماره گذاری شده:
لازم به تذکر است که این ارزشهای عددی حروف الفبای عربی مانند ارزشهای عددی حروف لاتین (Roman Numerals) قرن‌هاست که مورد استفاده بوده است.

19 حرف بسم الله الرحمن الرحیم و ارزشهای ابجدی مربوطه:

شماره حرف عربی ارزش ابجدی
بسم
1 ب 2
2 س 60
3 م 40
4 ا 1

الله
5 ل 30
6 ل 30
7 ه 5
8 ا 1

الرحمن
9 ل 30
10 ر 200
11 ح 8
12 م 40
13 ن 50
14 ا 1

الرحیم
15 ل 30
16 ر 200
17 ح 8
18 ی 10
19 م 40

معجزه ریاضی ”بسم الله الرحمن الرحیم“
چهار کلمه و 19 حرف ( بسم الله الرحمن الرحیم ) چنان با یکدیگر، بنابر یک سیستم ریاضی متشکل گردیده است که با دانش و احساس بشری غیر قابل انجام میباشد. این سیستم قابل تعمق، بر اساس ارزشهای ابجدی این حروف بدست میاید که اطلاعات مورد نیاز برای شرح آن بطور خلاصه در زیر نشان داده شده است.
چهار کلمه ”بسم الله الرحمن الرحیم“ شماره حروف عربی هر کلمه و ارزشهای ابجدی آنها:

شماره کلمات تعداد حروف ارزشهای ابجدی جمع ارزشها

1 ب س م 3 2/60/40 102
2 ا ل ل ه 4 1/30/30/5 66
3 ا ل رح م ن 6 1/30/200/8/40/50 329
4 ا ل ر ح ی م 6 1/30/200/8/10/40 289
جمع 19
جمع ارزشها 786

1- بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرف است.

2- اگر شماره ترتیب هر کلمه را بنویسیم، بعد از هر شماره تعداد حروف آن را بنویسیم

عدد 13243646 بدست میاید که قابل قسمت به 19 است.

(شماره ترتیب هر کلمه برای تشخیص بهتر متفاوت نوشته شده): 19 X 19 X 36686 = 13243646

3- اگر ترتیب کلمات را با شماره آن از آخر بنویسیم باز ضریب 19 دارد: 46362413 = 19 X 2440127

4- اگر بجای تعداد حروف هر کلمه جمع ارزش ابجدی آن را پس از شماره ترتیب آن بگذاریم باز قابل قسمت به 19 است:

110226633294289 = 19 X 5801401752331

5- اگر ارزش ابجدی هر حرف را پس از شماره ترتیب کلمه بگذاریم، باز قابل قسمت به 19 است:

1260402130305313020084050413020081040 =

19 X 66336954126595422109686863843162160

6- اگر پس از شماره ترتیب هر کلمه حاصل جمع تعداد حروف هر کلمه را با مجموع ارزش‌های ابجدی آن کلمه بگذاریم باز ضریب 19 دارد. یعنی:

110527033354295 = 19 X 5817212281805

(3 + 102 = 105), (4 + 66 = 70), (6 + 329 = 335), (6 + 289 = 295)

7ـ اگر پس از شماره ترتیب هر کلمه تعداد حروف هر کلمه را به اضافه مجموع حروف کلمات قبل از آن بگذاریم باز ضریب 19 دارد

1327313419 = 19 X 69858601

(0 + 3 = 3), (3 + 4 = 7), (3 + 4 + 6 = 13), (3 + 4 + 6 + 6 = 19)


8- اگر پس از شماره ترتیب هر کلمه حاصل جمع ارزش ابجدی هر کلمه را باضافه مجموع ارزش‌های ابجدی قبل از آن بگذاریم باز ضریب 19 دارد یعنی:

1102216834974786 = 19 X 58011412367094

چون (102 + 66 + 329 + 289 = 786), (102 + 66 + 329 = 497), (102 + 66 = 168) میباشد.

9- اگر ارزش ابجدی هر حرف از 19 حرف (بسم الله الرحمن الرحیم) را قبل از شماره ترتیب آن حرف بگذاریم ( عدد 62 رقمی بدست میاید) باز ضریب 19 دارد یعنی:

21602403 1430530657 183092001081140125013 11430152001681710184019 =

19 X 113696858647 ...)

زیر اعداد مربوط به هر یک از چهار کلمه )بسم الله الرحمن الرحیم( خط کشیده شده است. این خط ‌کشی برای درک نکات بعد مفید میباشد.

10- اگر شماره ترتیب هر کلمه (4 و 3 و 2 و1) را در آخر هر عددی که زیر آن خط‌کشیده شده است اضافه کنیم

عدد جدیدی بدست میآید (عدد 66 رقمی) که باز هم ضریب 19 دارد.

216024031 14305306572 1830920010811401250133 114301520016817101840194 =

19 X 113696855849 …)

11- اگر پس از هر کلمه بجای شماره ترتیب (1 و2 و 3 و 4) مجموع ارزش‌های ابجدی هر کلمه (102 و 66 و 329 و 289) را بگذاریم، یک عدد 73 رقمی بدست خواهد آمد که باز هم ضریب 19 دارد.

216024031021430530657661830920010811
4012501332911430152001681710184019289 =

19 X 111369685843 …)

12- در این مرحله ارزش‌های ابجدی هر کلمه 102 و 66 و 329 و 289 را در ابتدای هر کلمه میگذاریم، باز هم عدد 73 رقمی جدیدی بوجود میآید که ضریبی از 19 است.

102216024036614305306573291830920010
8114012501328911430152001681710184019 =

19 X 5379790738 …)

برای هرکلمه (بسم الله الرحمن الرحیم) نکات زیر را مینویسیم:

تعداد حروف هرکلمه، مثلاً کلمه " بسم " از 3 حرف تشکیل شده (برای تشخیص برنگ قرمز نوشته شده).

جمع ارزش ابجدی هر کلمه، مثلاً کلمه " بسم " جمع ارزش حروف آن 102 میباشد.

ارزش ابجدی هر حرف در هر کلمه، مثلاً کلمه " بسم " از حروف (ب، س، م) تشکیل گردیده که ارزش هر حرف به ترتیب ( 2 و 60 و 40 ) میباشد.

اگر پس از تعداد حروف هر کلمه جمع ارزش ابجدی هر کلمه و بعد ارزش ابجدی هر حرف آن کلمه را بگذاریم یک عدد 48 رقمی بوجود میآید که باز ضریب 19 دارد.

310226040466130305632913020084050628913020081040 =

19 X 1632768634 …)

در این مرحله پس از تعداد حروف هر کلمه ارزش هر حرف آن کلمه و بعد جمع ارزش حروف آن را مینویسم

که این بار هم عدد 48 رقمی بدست می آید که باز هم ضریبی از 19 میباشد.

326040102413030566613020084050329613020081040289 =

19 X 1716000539 …)

اگر شماره ترتیب حروف هرکلمه را با شماره ترتیب حروف کلمه‌‌‌‌‌های بعد جمع کنیم عددی 12 رقمی بدست میآید که باز هم ضریبی از 19 میباشد.

123 + 4567 + 8910111213 + 141516171819 =

150426287722 =

19 X 7917173038

16- اگر شماره ترتیب هر کلمه را پس از شماره ترتیب حروف هر کلمه بگذاریم عدد 23 رقمی بدست میآید که باز هم ضریبی از 19 میباشد

123145672891011121331415161718194 =

19 X 648135120479 …)

17- اگر تعداد کلمات "بسم الله الرحمن الرحیم" (4) را اول بنویسیم و تعداد حروف (19) آن را بعد از آن بنویسیم و بعد حاصل جمع ارزش ابجدی (786) آن را بنویسیم عدد 6 رقمی بوجود میاید که ضریبی از 19 میباشد.(برای تشخیص زیر آن اعداد خط کشیده شده است).

4 19 786 = 19 X 22094

18- اگر رقم های رابطه 17 را برعکس بنویسیم ضریب 19 خواهد داشت.

36206 x 19 = 4 91 687

19- اگر شماره آیه )بسم الله الرحمن الرحیم( که اولین آیه قرآن است بنویسیم و بعد تعداد حروف آن (19) را بنویسم و بعد تعداد حروف هر کلمه را بنویسیم باز ضریبی از 19 میباشد.

174 X 19 X 19 X 19 = 3466 19 1

باید توجه داشت که هر یکی از این رقمها اگر بخواهد درست سر جای خود قرار گیرد احتمال آن یک به 10 میباشد. چون احتمال بین صفر تا 9 را دارد.

برای مثال: در شماره 4 عدد 102 شامل رقم های 1 و 0 و 2 می باشد و عدد 66 شامل رقم های 6 و 6 می باشد

و عدد 329 شامل رقم های 3 و 2 و 9 می باشد و عدد 289 شامل رقم های 2 و 8 و 9 می باشد، لذا امکان درست کردن آن یک میلیون میلیاردیم یعنی ( 10 به توان 15 - ) یعنی 1000000000000000 / 1 می باشد.

اگر چهار کلمه ای که در "بسم الله الرحمن الرحیم" وجود دارد برای اینکه ارقامش مطابق حساب ابجد 19 بار قابل تقسیم به 19 باشد،

امکان آن 19 بار 19 / 1 ضرب در 19 / 1 است.

یعنی 37589973457545958193355601 / 1

آیا فکر میکنید این روابط ریاضی تصادفی است ؟

اگر اینطور فکر کنید خیلی بی ‌انصافی کرده‌اید و خواسته‌اید با کمال بی ‌انصافی این حقیقت بزرگ را که قرآن کلام خدا است و نه تنها کار محمد (ص) و تمام مردم آن زمان نیست، بلکه حتی مردم این زمان هم با وجود کامپیوتر نمیتوانند چهار کلمه پیدا کنند که اینهمه روابط ریاضی داشته باشد. چون بیشتر این روابط باید در قالب 1?2?3?4? = 19 X … باشد.

یعنی بجای علامت سؤال پس از شماره ترتیب باید عدد خاص آن چهار کلمه وجود داشته باشد.

مطابق محاسبه‌ای که با کامپیوتر شده، احتمال مرحله 2، برابر یک در 189753 میباشد و احتمال مرحله 2 و 4، کمتر از یک در 36 میلیارد میباشد و احتمال مرحله 2 و 4 و 5، کمتر از یک در 6.832 کاترلیون میباشد.

در نتیجه احتمال تصادفی بودن این 19 رابطه تقریباً صفر یعنی محال است.

اندکی فکر کنید و منصفانه قضاوت کنید که آیا محاسبه این روابط کار مردم 14 قرن پیش عربستان است؟ چه رسد به یک شخص. آیا این روابط نشان ‌دهنده یک وجود بسیار بسیار دانا و حسابگر که خدا باشد نیست و پیامبری محمد (ص) و الهی بودن قرآن را نشان نمیدهد؟

حالا که معلوم شد قرآن واقعاً کلام خدا است، آن را با دقت هر چه بیشتر بخوانید و در آیات آن اندیشه و فکر کنید تا راه درست زندگی را پیدا کنید.

چند معجزه ریاضی دیگر...

کلمه اسم 19 بار در قرآن آمده است. کلمه (الله) بدون حساب الله که در ”بسم الله الرحمن الرحیم“ اول سوره‌ها است، 2698 بار یعنی 19 X 142بار آمده است. کلمه (الرحمن) که یکی از صفات انحصاری خدا است، 57 بار یعنی 19 X 3 بار و کلمه (رحیم) که بصورت صفت خداوند آمده 114 بار یعنی19 X 6 بار آمده است. (کلمه رحیم 9:128 سوره توبه در مورد صفت پیغمبر اسلام (ص) ذکر شده است، نه در مورد صفت خداوند). سوره علق که 5 آیه اول آن اولین آیاتی است که به پیغمبر (ص) نازل شده 19 سوره مانده به آخر قرآن یعنی سوره 96 قرآن است و 5 آیه اول آن که اولین آیاتی است که بر پیغمبر (ص) نازل شده 19 کلمه دارد و 76 حرف است یعنی19 X 4 = 76 سوره علق 19 آیه و 285 حرف یعنی 19 X 15 حرف دارد.

سوره ناس آخرین سوره قرآن (سوره 114) است و 6 آیه دارد یعنی 19 X 6 = 114

سوره نصر سوره 110 قرآن که بقولی آخرین سوره‌ای است که بر پیغمبر(ص) نازل شده 19 کلمه دارد و آیه اول آن 19 حرف دارد.

9 آیه اول سوره قلم سوره 68 قرآن که دومین آیاتی است که به پیغمبر (ص) نازل شده، 38 کلمه دارد که مساوی 19 X 2 میباشد. 10 آیه اول سوره مزمل سوره 73 قرآن، سومین آیاتی است که بر پیغمبر (ص) نازل شده که 57 کلمه دارد یعنی57 = 19 X 3 حرف ”ق“ در سوره ق (سوره 50) و در سوره شوری (سوره 42) که در حروف مقطعه اول این دو سوره ذکر شده 57 عدد است یعنی 19 X 3

در تمام حروف مقطعه قرآن این روابط ریاضی وجود دارد که حدود 200 رابطه است.

حرف ”ن“ در سوره قلم (سوره 68) 133 بار آمده است یعنی 133 = 19 X 7

حروف ”ی“ و ”س“ در سوره یس ( سوره 36) 285 بار آمده است یعنی: 285 = 19 X 15

حرف ”ص“ در سوره اعراف (سوره 7) 97 بار و در سوره مریم (سوره 19) 26 بار

و در سوره ”ص“ (سوره 38) 29 بار آمده که جمع آن در سه سوره (152 = 97+ 26 + 29) می باشد

یعنی: 152 = 19 X 8

در قرآن هفت سوره پیاپی (سوره های 40 تا 46) وجود دارد که با حم "ح" و "م" شروع میشود.

این سوره‌ها با هم روابط ریاضی عجیبی دارند که نامی جز معجزه بر آنها نمیتوان گذاشت.

اگر تعداد ”ح“ و ”م“ این هفت سوره را جمع کنید عدد 2147 میشود که مساوی است با 19 X 113

و اگر ”ح“ های این هفت سوره را جدا و ”م“ های آنها را جدا جمع کنید و بعد رقم‌های بدست آمده را باهم جمع کنید درست همان عدد 113 بدست میاید. منظور از رقمها عدد نیست مثلاً رقمهای عدد 380، (3) و (8) و (0)، و رقمهای عدد 64 ، (6)‌و (4) میباشد.

در این هفت سوره تعداد ”ح“ و ”م“ بترتیب:

در سوره مؤمن یا غافر (سوره 40) ، 64 و 380،

در سوره فصلت (سوره 41)، 48 و 276،

در سوره شوری (سوره 42) ، 53 و 300

در سوره زخرف (سوره 43) ، 44 و 324

در سوره دخان (سوره 44) ، 16 و 150

در سوره جاثیه (سوره 45) ، 31 و 200

در سوره احقاف (سوره 46) 36 و 225 میباشد.

64 + 380 + 48 + 276 + 53 + 300 + 44 + 324 + 16 + 150 + 31 + 200 + 36 + 225 = 2147= 19 X 113

حالا اگر رقمهای این اعداد را با هم جمع کنیم:

6+4+3+8+0+4+8+2+7+6+5+3+3+0+0+4+4+3+2+4+1+6+1+5+0+ 3+1+2+0+0+3+6+2+2+5 = 113

می ‌بینیم حاصل جمع این رقمها درست 113 یعنی مساوی خارج قسمت 2147 به 19 است.

حالا اگر همین کار را با سه سوره اول (سوره 40 و 41 و 42) بکنیم باز می ‌‌بینیم حاصل جمع ”ح“ و ”م“ های این سوره‌ها را اگر به 19 تقسیم کنیم مساوی حاصل جمع رقمهای ”ح“ و ”م“ این سه سوره میشود.

64 + 380 + 48 + 276 + 53 + 300 = 1121 = 19 X 59

6+4+3+8+0+4+8+2+7+6+5+3+3+0+0 = 59

حال اگر 4 سوره بعد یعنی سوره‌های 43 و 44 و 45 و 46 را مورد امتحان قرار دهیم باز همین رابطه بدست می ‌آید.

44 + 324 + 16 + 150 + 31 + 200 + 36 + 225 = 1026 = 19 X 54

4+4+3+2+4+1+6+1+5+0+3+1+2+0+0+3+6+2+2+5 = 54

حال اگر ”ح“ و ”م“ سه سوره 41 و 42 و 43 را با هم جمع کنیم 1045 میشود که اگر آنرا تقسیم به 19 کنیم عدد 55 بدست میاید که با حاصل جمع رقمهای ”ح“ و ”م“ مساوی است.

48 + 276 + 53 + 300 + 44 + 324 = 1045 = 19 X 55

4+8+2+7+6+5+3+3+0+0+4+4+3+2+4 = 55

حال اگر ”ح“ و ”م“ چهار سوره 44 و 45 و 46 و 41 را با هم جمع کنیم عدد 1102 بدست میاید که خارج قمست آن به 19 عدد 58 بدست میاید که با حاصل جمع رقمهای ”ح“ و ”م“ مساوی است.

16 +150 + 31 + 200 + 36 + 225 + 64 + 380 = 1102 = 19 X 58

1+6+1+5+0+3+1+2+0+0+3+6+2+2+5+6+4+3+8+0 = 58

حالا شما سعی کنید با کامپیوتر 14 رقم دیگر پیدا کنید که چنین خاصیتی داشته باشند.

حالا فکر کنید که اگر بخواهید هفت مقاله بنویسید که ”ح“ها و ”م“ های آن چنین خاصیتی داشته باشند. چه زمانی باید صرف کرد؟

حالا فکر کنید اگر کسی بخواهد بطور عادی هفت سخنرانی بکند که چنین روابطی در آن وجود داشته باشد، امکان دارد یا نه؟

با توجه به اینکه خداوند در آیه 29:48 سوره عنکبوت به پیغمبر (ص) میفرماید:

" تو قبلاً کتابی نخوانده بودی و با دستت چیزی ننوشته بودی چون در آن حال کسانی که در صدد باطل ساختن رسالت تو هستند شک میکردند" یعنی پیغمبر سواد خواندن و نوشتن نداشت.

شما سعی کنید با کامپیوتر 14 رقم دیگر پیدا کنید که چنین حالتی داشته باشد تا بدانید قرآن نمیتوانسته کار پیغمبر بیسواد 14 قرن پیش باشد. بلکه تمام مردم آن زمان هم نمیتوانسته‌اند چنین کاری بکنند و بیائید واقعاً سعی کنید چهار کلمه مثل (بسم الله الرحمن الرحیم) بسازید که 19 رابطه ریاضی در آن باشد. یا حتی سه رابطه ریاضی از لحاظ حروف ابجد در آن باشد.

البته توجه داشته باشید در آن زمان چرتکه هم وجود نداشته، چه رسد به ماشین حساب و کامپیوتر
یکشنبه 4 اسفند‌ماه سال 1387
ریاضی علمی فهمیدنی است علمی زیبا که تلاش و پشتکار می خواهد علمی نیست که به حفظ کردن چند عدد و رقم خلاصه شده باشد.... ریاضی را اگر خوب بفهمیم آن را یکی از زیباترین
درسها می یابیم... شاید بتوانیم بگوییم که ریاضی بازتابی از طبیعت و جهان اطراف ماست...
احتمالا بسیاری از پدیده های دنیا را می توان به زبان ریاضی توصیف کرد...